شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
محصولات صنايع مفتولي عليزاده

توری گریتنگ

انواع توریهای گریتینگ

الف: تسمه در تسمه (تسمه های هم عرض با ضخامت ۳،۴،۵ و با حداکثر ارتفاع ۵ میلی متر)

ب: تسمه در تسمه دندانه (تسمه های هم عرض با ضخامت ۳،۴،۵ و با حداکثر ارتفاع ۵ میلی متر)

ج: تسمه در نیم تسمه (تسمه های غیر هم عرض بدون محدودیت در ضخامت و ارتفاع)

د: تسمه دندانه دار در نیم تسمه (تسمه های غیر هم عرض بدون محدودیت در ضخامت و ارتفاع)

ه: تسمه به میلگرد (ساده یا آجدار ویا چهار گوش پیچیده شده بون محدودیت ضخامت و ارتفاع)

و: تسمه دندانه دار به میلگرد (بدون محدودیت ضخامت و ارتفاع)

ز: انواع گریل و انواع پله (بدون محدودیت ضخامت و ارتفاع)

ح: امکان تولید در اشکال هندسی متفاوت (بدون محدودیت ضخامت و ارتفاع)